Regler for brug af stiger

Henter data...

Stiger Her på siden finder du generel vejledning om god praksis i håndtering og brug af stiger. Vejledningen er udarbejdet af Stigefabrikken.dk ApS med faglig bistand fra en række af vores leverandører. Indholdet tager udgangspunkt i DS/EN, hvilket betyder, at det er en europæisk standard, der har status som dansk standard.

Før du påbegynder enhver form for arbejde i højden, bør der altid tages stilling til, om en stige er det rette hjælpemiddel til lige netop denne arbejdsopgave: Kan arbejdet udføres fuldt forsvarligt, eller vil det være mere sikkert at udføre opgaven fra et stillads, en arbejdsplatform eller en lift?

Udføres arbejdsopgaven fra en stige, tages der stilling til, hvilken type stige, der egner sig bedst til opgaven. Der skelnes mellem “løse stiger” og “faste stiger”.

Regler for brug af løse stiger (også kaldet transportable stiger)

herunder, enkeltstiger, wienerstiger, trappestiger, hejsestiger, kombistiger og skydestiger.

Løse stiger er især beregnet til at etablere en midlertidig adgangsvej, så personer kan komme fra et niveau til et andet. Skal du arbejde fra din stige, bør du, som udgangspunkt, kun gøre dette ved arbejdsopgaver, som kan klares over korte perioder. Til en konkret opgave er tidsgrænsen 30 minutter.

Sørger du for at variere dit arbejde, således at det foregår på skift fra stige og fra fast underlag, må stigearbejde ikke overskride 1/3 af den daglige arbejdstid.

Ved brug af løse stiger, er der en række generelle regler, som skal følges:

Generelle regler ved brug af løse stiger

 • Læs altid brugsanvisningen / piktogrammerne på stigen før ibrugtagning.
 • Kontrollér altid stigen for fejl og mangler før ibrugtagning. Benyt aldrig en stige, som har skader.
 • Brug hensigtsmæssigt fodtøj - gerne med gelenk, og blød, skridsikker sål.
 • Placer stigen på et fast og skridsikkert underlag.
 • Flyt altid stigen efter arbejdet, så ikke det er nødvendigt at række mere end én armslængde ud fra vangerne for at nå emnet, der arbejdes med.
 • Vær kun én person på stigen ad gangen.
 • Værktøj skal kunne betjenes med én hånd*.
 • Hav altid ansigtet mod stigen, når du går op og ned.
 • Hold altid godt fast, når du bevæger dig op og ned på stigen.
 • Undgå at arbejde sidelæns fra stigen.
 • Bær kun mindre genstande med hænderne.
 • Benyt aldrig en stige, når du er påvirket af medicin eller alkohol.
 • Anbring ikke en stige foran døre, porte e.l., medmindre disse er sikret i åben tilstand, låst eller bevogtet.
 • Benyt aldrig en stige som bruger / overgangsplatform.
 • Modificér aldrig en stige.
 • Flyt aldrig en stige, imens du står på den.
 • Flyt aldrig en stige oppefra. Flyt den kun imens du står på samme underlag som stigen.
 • Løse stiger, som er mere end tre meter lange, skal have stabilisator (stiger fra 2018 og frem).

Særligt for elektrikere: Metalstiger og træstiger med fritliggende metalforstærkning i vangerne må ikke bruges, hvis der er fare for berøring med strømførende elektriske ledninger og dele.

Yderligere, er der regler for de enkelte stigetyper:

Regler for brug af anliggende stiger

 • Anliggende stiger skal opstilles med den rigtige hældning, normalt 75 grader.
 • Anliggende stiger med ergonomiske trin (som er vinklet), må kun benyttes, når tinene står i horisontal position.
 • Anliggende stiger, der bruges som adgangsvej, bør fastgøres forsvarligt imod udskridning og væltning. De skal rage mindst 1 m op over adgangsstedet.
 • Anliggende stiger skal være forsynet med en egnet støtteanordning, hvis den stilles op ad en mast e.l., medmindre konstruktionen overflødiggør det (se f.eks. vores topstøtte).
 • Kom aldrig nærmere på stigens top end stående på det tredjeøverste stigetrin.
 • Arbejdshøjden må normalt ikke være højere end 5 m (fra underlag til det trin, du står på).

Du kan undtagelsesvis arbejde højere. F.eks. ved udskiftning af lamper, elementmontage og andre serviceopgaver. Ved arbejde højere end 5 m skal der være en fodmand, hvis ikke stigen på anden vis er fastgjort.

Ved elementmontage kan man anvende stiger til arbejdshøjder op til 8 m i forbindelse med:

 • Montering af topbeslag og rækværkssceptre.
 • Af- og anhugning af elementer.
 • Tilstyring af elementer.
 • Fugning.
 • Små reparationer.

Særligt for vinduespudsere: Det er i forbindelse med vinduespolering tilladt at udføre arbejdet i større højde de steder, hvor det ikke er teknisk og/eller økonomisk muligt at udføre det fra et andet egnet teknisk hjælpemiddel.

Regler for brug af fritstående stiger

 • Træd aldrig fra en fritstående stiger over på et andet emne/overflade.
 • Sørg altid for at stigen er foldet helt ud før ibrugtagning.
 • Benyt aldrig en fritstående stige som en anliggende stige, med mindre at det klart fremgår af brugsanvisningen, at dette er tilladt.
 • Værktøj skal være let og nemt at håndtere.
 • Stå aldrig på de to øverste trin af en fritstående stige, hvis ikke der er håndliste/topbøjle.
 • Ved platformsstiger med platformsstørrelse fra 40 X 60 cm og større anbefales der ikke nogen særlige tidsbegrænsninger. Disse stiger er mærket med “two hands free (2hf)” ikon på Stigefabrikken.dk.

Regler for brug af kombistiger

Ved brug af kombistiger (brugt som enkeltstige eller skydestige) gælder regler for brug af anliggende stiger. Ved brug af kombistiger (brugt som fritstående stige), gælder regler for brug af fritstående stiger. Yderligere, gælder følgende:

 • Stå aldrig på de øverste fire trin, når en tredelt kombistige står i wienerstigeposition med skydefunktion. Enkelte producenter markerer hvilket trin, du må gå til.
 • Alle låsemekanismer/led bør kontrolleres inden ibrugtagning.

Regler for brug af skyde- og hejsestiger

Ved brug af skyde-, hejse- og kombistiger (brugt som skydestige), gælder regler for brug af anliggende stiger. Yderligere, gælder følgende:

 • Alle låsemekanismer/led bør kontrolleres inden ibrugtagning.

Regler for brug af multistiger

Ved brug af multistiger (brugt som anliggende stige), gælder regler for brug af anliggende stiger. Ved brug af multistiger (brugt som fritstående stige), gælder regler for brug af fritstående stiger. Yderligere, gælder følgende:

 • Benyt kun det/de medfølgende dæk som platform.
 • Alle låsemekanismer/led bør kontrolleres inden ibrugtagning.

Regler for brug af teleskopstiger

Ved brug af teleskopstiger (brugt som anliggende stige), gælder regler for brug af anliggende stiger. Ved brug af teleskopstiger (brugt som fritstående stige), gælder regler for brug af fritstående stiger. Yderligere, gælder følgende:

 • Alle låsemekanismer/led bør kontrolleres og låses inden ibrugtagning.
 • Placér aldrig fingrene ovenpå trinene ved betjening af teleskopmekanismen.
 • Stå aldrig på den øverste meter af teleskopstigen. Enkelte producenter markerer hvilket trin, du må gå til.

Regler for brug af faste stiger

herunder, vægstiger til vedligeholdelse, brand- og redningsstiger til bygninger, adgangsstiger til maskiner og maskinanlæg o.lign.

Ved brug af faste stiger, er der forskel på reglerne, alt efter om her er tale om adgangsvej til maskiner, til bygninger, hvor der skal udføres rutinemæssige opgaver og vedligehold eller om den faste stige skal fungere som flugtvej.

En hovedregel er dog, at hvis en vægstige/lejder er mere end 6 m høj, anviser Arbejdstilsynet, at der monteres rygbøjler fra ca. 2,5 m højde og op til min. 1 m over det niveau, hvor afstigning fra stigen finder sted.

Øvrige regler ved brug af faste stiger:

 • Ved stiger over 6 m højde anvises desuden hvileplatforme per minimum 6 m eller 15 m højde afhængigt af hyppigheden af stigens anvendelse.
 • Stigen skal monteres i en afstand fra væggen, så en fod kan nå mindst 200 mm ind over trinnet, regnet fra trinets forkant.
 • Fælles for alle stiger gælder det, at der skal følge en brugsanvisning på dansk. Den skal bl.a. fortælle, hvad stigen må bruges til, korrekt opstilling, daglig vedligehold m.m. Denne vejledning følger enten i papirudgave eller i form af piktrogrammer, som er påklistret stigens vange.
 • Alle ansatte, som skal / potentielt kan komme til at benytte løse stiger, skal instrueres fyldestgørende i at bruge disse korrekt. Læs mere om vores stigekursus her.

Opbevaring, vedligehold og kontrol

Opbevaring af stiger

Når ikke dine stiger benyttes, skal de opbevares i henhold til producentens anvisninger. Kan dine stiger opbevares tørt, ved alm. stuetemperatur, er dét at foretrække. Vigtigst er dog, at stigerne ikke udsættes for unødvendige temperaturpåvirkninger.

Stiger af glasfiber bør ikke opbevares, hvor de kan få direkte sollys.

Ved ophæng, bør stigen hænge med en ligelig vægtfordeling, således at den ikke risikerer at dreje/slå sig.

Reperation og vedligehold

Reparation og vedligehold af stiger skal ske efter producentens anvisninger og bør udelukkende gennemføres af en fagmand. Kontakt derfor altid vores kundeservice for information om vedligehold og reperation, før du påbegynder arbejdet.

Særligt for vedligehold af træstiger: Brug kun transparent maling eller klar lak til behandling af træstiger. Det er vigtigt, at du/din sikkerhedsrepræsentant kan se træet årer ifbm. stigekontrol / vurdering af stigens stand.

Kontrol af stiger

I henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske Hjælpemidler er du pålagt at gennemføre stigeeftersyn/-kontrol en gang årligt, idet dine stiger skal leve op til myndighedernes krav til stiger. Du vælger selv, om du eller en sikkerhedsansvarlig fra virksomheden udfører eftersynet - eller om du ønsker ekstern hjælp i form af en konsulent, som udfører eftersyn af stiger.

Den ansvarlige for arbejdet på stiger skal sørge for, at stigerne er egnede til det pågældende arbejde/opgave. Vedkommende skal også sikre, at stigerne er gennemgået (af intern eller ekstern medarbejder) og i orden – det vil sige uden fejl og mangler – samt sikre, at de er korrekt vedligeholdt, når de udleveres på arbejdspladsen. Stigekontrol dokumenteres i et kontrolark, hvori dato for kontrol samt hver stiges stand ved kontrollen fremgår.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker yderligere oplysninger om regler omkring brug af stiger, regler for godkendelse af stiger eller har gode råd til udformning af indholdet her på siden.

Vi gør opmærksom på, at indholdet i denne vejledning ikke indeholder de fuldstændige og gældende bestemmelser for brug af stiger. Er du i tvivl om arbejdsmiljø regler eller de seneste nye regler for arbejde på stiger ved en specifik arbejdsopgave, anbefaler vi, at du tager kontakt til vores kundeservice og/eller kontakter Arbejdstilsynet for yderligere information.

Referencer:

* Ønsker du at arbejde med to hænder fra din stige, gælder særlige regler. Stiger, hvorfra arbejde med to hænder er tilladt er mærket med “two hands free (2hf)” ikon på Stigefabrikken.dk.

Kilder:

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/b/b-3-1-1-brug-af-transportable-stiger
https://www.haandbogen.info/da/teknik/stiger
https://www.bfa-ba.dk/kraner-stiger-og-stilladser/stiger/brug-af-platformstiger
https://www.ds.dk